„Systematyczne inwestowanie - prosta droga do sukcesu finansowego.“

Logika inwestycyjna jest bardzo prosta. Kupuj, kiedy akcje spadają i sprzedawaj, kiedy zwyżkują. Ale nawet bardzo doświadczony i wykształcony inwestor ma problemy z przestrzeganiem tej zasady przez dłuższy czas. Rynki finansowe bowiem są bardzo chwiejne - spadki i wzrosty bywają nieprzewidywalne.

Úspěšné investování

Pomyślne inwestowanie nie polega na tym, aby czekać z gotówką na właściwy moment albo przeciwnie - pośpiesznie wycofywać środki, kiedy sytuacja na rynkach finansowych ulega zmianie.

Przy systematycznym inwestowaniu środków z minimalnym ryzykiem inwestycyjnym warto skorzystać z bardzo prostej, a zarazem niezwykle efektywnej zasady uśredniania ceny kupna. Systematyczne inwestycje zmniejszają ryzyko gorszego czasu dla rynku i wspierają dyscyplinę inwestycyjną.

Sukces inwestycyjny - dyscyplina finansowa

Aby osiągnąć swoje cele inwestycyjne, warto opierać się na trzech podstawowych zasadach:

  1. odpowiedzialny plan finansowy
  2. systematyczność
  3. dyscyplina finansowa

Oferta programów systematycznego inwestowania LifeFlex została wycofana z dn. 31. marca 2013 r.Uwaga

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej usługi inwestycyjnej ani wezwania do złożenia oferty przez klienta czy też odpowiedzi na informacje w nim zawarte. Jednocześnie informacje te nie zastępują doradztwa inwestycyjnego; wszelkie pytania należy konsultować ze swoim doradcą finansowym lub zadzwonić na infolinię 0 801 01 11 44. Przykłady i grafy opierają się na danych ilustracyjnych i nie zawierają danych o efektywności usługi inwestycyjnej świadczonej w przeszłości, danych o symulowanej efektywności usługi inwestycyjnej w przeszłości czy przewidywanej efektywności usługi inwestycyjnej w przyszłości ani innych zobowiązujących informacji o charakterze prawnym. Wszelkie informacje o możliwym lub oczekiwanym zysku podano jedynie w celach ilustracyjnych do obliczenia wartości portfela, ale nie gwarantują one żadnych zysków z inwestycji klienta. Sytuacje przedstawione w dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych i wymagają spełnienia warunków podanych w Publikacji oraz określonych w Taryfie Opłat i Prowizji. Inwestycje w ramach programu systematycznego inwestowania LifeFlex mogą się wahać, wynik osiągnięty w przeszłości nie jest gwarancją osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. Informacje o efektywności przedstawiono bez uwzględnienia prowizji i opłat za zarządzanie oraz innych kosztów, które mogą mieć wpływ na wynik. Wartość inwestycji w ramach produktu LifeFlex może rosnąć i spadać, a zainwestowana kwota nie jest gwarantowana. Przed wypełnieniem wniosku o zawarcie umowy należy zapoznać się z regulaminem handlowym opisującym warunki, na których produkt jest oferowany, taryfą opłat i prowizji oraz wszystkimi informacjami, które zostaną przekazane w związku z usługą inwestycyjną. Konkretny system podatkowy zależy o indywidualnej sytuacji klienta oraz właściwych przepisów prawa i może ulec zmianie w dowolnym momencie w przyszłości. Ewentualne wątpliwości należy skonsultować ze swoim doradcą podatkowym. Podmiotem oferującym usługę inwestycyjną zarządzania portfelem jest spółka Cornhill Management, o.c.p., a.s., z siedzibą Einsteinova 24, 851 01 Bratysława, Słowacja (dalej nazywana „Cornhill“). Cornhill pozyskuje informacji ze starannie wybranych źródeł uznawanych za wiarygodne, a wszystkie informacje w chwili publikacji uważa za poprawne. Cornhill nie ponosi odpowiedzialności za dokładność udzielonych informacji, które mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia.


© 2011 Cornhill Management, all rights reserved.